Rusmiddelpolitik

Alkohol og andre rusmidler

Vi tager udgangspunkt i Slagelse kommunes personalepolitik vedrørende misbrug. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet og må ikke indtages i arbejdstiden ligesom det heller ikke er tilladt, at møde påvirket på arbejde.

Misbrug må ikke betragtes som et tabuemne og vi har derfor et fælles ansvar for, at forhindre at kollegaer kæmper med misbrugsproblemer.

Vi er en røgfri arbejdsplads og sikrer alle ret til at arbejde i et røgfrit arbejdsmiljø. Rygning er derfor kun tilladt efter gældende lovgivning.
Vi er tydelige i vores holdning til røg.

Vores lokale politik

Som en offentlig institution ser vi os forpligtet til at være norm- og værdisætter i forhold til omgang med alkohol og rusmidler for personale og forældre, sådan at vi sikrer barnets trivsel og udvikling.

Institutionens overordnede mål og værdier bygger bl.a. på et højt omsorgsniveau for at styrke det enkelte barns tryghed og trivsel samt en gensidig åbenhed og respekt i forældresamarbejdet. Derfor ser vi rusmiddelpolitikken, som en integreret del af disse mål og værdier. 

Institutionens udarbejdede rusmiddelpolitik skal sikre, at bekymringer vedr. rusmidler kan håndteres ensartet og effektivt - og dermed fylde mindre i forhold til virksomhedens kerneydelse. 

Vi ønsker en politik, hvor personale og forældre kan have en fælles forståelse i forhold til rusmidler. Derfor omfatter rusmiddelpolitikken både personale og forældre indenfor de beskrevne rammer. 

Alkohol/misbrugsproblemer er ikke en privatsag. Derfor er det alles ansvar at tage alkoholproblemer og misbrugsproblemer op.

I forhold til rusmiddelpolitikken ser vi os selv som rollemodeller både i forhold til hinanden, børn og forældre.

Værdier og mål

 Sygehusets børneinstitutions mål og værdier i vores rusmiddelpolitik er:

 • At tage afstand fra misbrug af rusmidler, men erkende problemet hvis det opstår – og gøre det legitimt at tale om det.
 • At problemer med rusmidler i personalegruppen hurtigt bliver opdaget og håndteret.
 • At hjælpe børn til forældre, der har problemer med rusmidler.
 • At fastholde barnet og dets forældre, selvom de har problemer med rusmidler i hjemmet.
 • At sende tydelige signaler til institutionens forældre og ansatte.
 • At være entydig ved håndtering af rusmiddelproblemer.
 • At institutionen er bevidst om egne muligheder og begrænsninger i forhold til rusmiddelproblemer.

Retningslinjer og konsekvenser

 • Institutionen tillader ikke, at medarbejdere eller ledelse, i deres arbejdstid er påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, uanset om dette er indtaget udenfor arbejdstiden.

 • Institutionen er en ”arbejdsplads” med børn og ansatte. Derfor indtages der som udgangspunkt ingen former for alkohol el. rusmidler i institutionens åbningstider, dog kan der ved de af institutionens arrangerede receptioner og jubilæum m.v. nydes alkoholiske drikke i et fornuftigt omfang og kun i lokaler, hvor der ikke er børn til stede. Dog ikke af personale i arbejdstiden.

 • Ved forældrearrangementer i institutionen sælges/medbringes ikke alkoholiske drikke til indtagelse, hverken hos personale eller forældre.

 • I tilfælde af at forældre overtræder reglerne, henvises til rusmiddelpolitikkens værdier og mål.

 • Vi udleverer ikke børn til forældre, der virker berusede eller påvirkede. 

Procedure

 • Institutionens ledelse er ansvarlig for rusmiddelpolitikken – denne revideres en gang årligt på et personalemøde.

 • Det er alle medarbejderes pligt at handle, når der konstateres brud på reglerne. Det gælder både i personalegruppen samt i forældregruppen.

At kontakte ledelsen og tillidsrepræsentanten er også at handle.

 • Konstateres beruselse hos en medarbejder påhviler det ledelsen at tage en samtale med pågældende og der gives en skriftlig advarsel. Pågældende skal acceptere, at påbegynde et behandlingsforløb for evt. misbrugsproblem. I gentagelsestilfælde efter første advarsel vil der blive tale om afsked.

 • Der opretholdes til en hver tid gældende regler om tavshedspligt både i personale- og forældresager.

 • Ved mistanke om overtrædelse af regler, eller ved bekymring om et barns trivsel, påhviler det ledelsen sammen med det pædagogiske personale og evt. tillidsrepræsentanten at tage en samtale med pågældende og iværksætte handleguiden herunder evt. underretningspligt.

 • Hvis påvirkede forældre forsøger at afhente barnet skal institutionen søge for en anden afhentningsmulighed f.eks. familie, venner, der kan tage vare på barnet. Hvis ikke kontaktes leder eller om nødvendigt politiet.

Uddannelse

 • Det er vigtigt at ledelsen samt evt. en personale får mulighed for at få øget kompetence og viden til at overholde og udvikle institutionens rusmiddelpolitik.

 • Virksomhedens nøglepersoner forventes ikke at kunne løse rusmiddelrelaterede problemstillinger - men derimod at kunne handle kvalificeret i forhold til håndtering af problemer, herunder at skabe kontakt til de rette tilbud om samtale eller anden hjælp.

Efterskrift

Rusmiddelpolitikkens formål, indhold og procedure er kendt af alle i institutionen og i bestyrelsen.

Alle såvel personaler som bestyrelsen er blevet hørt i processen og der er blevet diskuteret holdninger og værdier.

Det er lederens opgave at tilse, at politikken bliver overholdt og at der handles i forhold til evt. overtrædelser.

Institutionens rusmiddelpolitik vil, ligesom institutionens øvrige politikker, retningslinjer og principper indgå i institutionens virksomhedsplan, som er tilgængelig på institutionens hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 9. november 2020